Etusivu » Ensin suunnitelma, sitten tulityö

Ensin tehdään tulityösuunnitelma, sitten tulityö

Suuret tulityövahingot ovat Suomessa vähentyneet viime vuosikymmeninä merkittävästi. Yksi syy tähän on parantunut paloturvallisuus, ja toinen on varmasti tulitöiden ammattitaidon tason nousu.

Tulitöiden turvallisuuskoulutusta on Suomessa järjestetty jo vuodesta 1988 lähtien. Tarjontaa on runsaasti ja opastusta ja kursseja tulityösuunnitelman tekemiseen, tulityökortin ja tulityöluvan myöntämiseen on jokaisen saatavilla. Palveluja tuottavat niin julkisvaroin toimivat laitokset kuin yksityiset yrityksetkin.

Eniten tulityövahinkoja sattuu omakoti- ja kesäasuntotyömailla. Siellä ei aina edes tiedetä millaisen prosessin tulitöiden aloittamien ja sen tekeminen vaatii. Ja jos tiedetään, ei aina välitetä ”kaiken maailman lupia” hankkia.

Ja juuri tässä piilee vaara myös yrityksissä tehtävissä tulitöissä. Kysymys on asenteista vielä senkin jälkeen, kun tarvittavat suunnitelmat ja luvat ovat kunnossa. Silloin törmätään välinpitämättömyyteen.

Usein syyksi nimetään myös kiire, sehän on yleinen syyllinen lähes kaikkeen epäonnistumiseen. Tulityössä ei kuitenkaan saa olla niin kiire, että tärkein – turvallisuus –  unohtuu. Valmisteluun, suojaamiseen ja jälkivartiointiin on oltava aina aikaa.

Tulityösuunnitelma on tärkeä dokumentti

”Tulityösuunnitelma on organisaation sisäinen ohje tulitöiden turvallisuudesta. Yleensä se on osa johdon hyväksymää yrityksen turvallisuus- tai pelastussuunnitelmaa.  Siinä kuvataan yrityksen toiminnan erityispiireistä aiheutuvia riskejä”, todetaan Suomen Palopäällystöliiton aihetta käsittelevässä artikkelissa vuodelta 2015.

Samassa artikkelissa korostetaan tulityösuunnitelman merkitystä työn ohjeistuksena tulityön tekemisessä.

”Luvan myöntäjän ja tulityöntekijän on perehdyttävä tulityösuunnitelmaan ja tiedostettava mitä turvallinen tulityön tekeminen heiltä edellyttää. Vahinkotilanteissa tulityöluvan perusteella määritellään eri osapuolten vastuita vahingoista”, todetaan artikkelissa.

Kun vahinkoja selvitellään, keskeiseksi kysymykseksi nousee tulityöntekijän tekemiset. Vastuu on ankara, sillä jos tulityöntekijä ei pysty osoittamaan tehneensä kaikkea mahdollista  vahingon estämiseksi, hän on vastuullinen vahingoista.

Minimivaatimukset eivät ehkä riitä

Tulityötä koskevat lait, standardit ja ohjeet asettavat tulityön tekemiselle minimivaatimukset. Nämä eivät kaikissa tapauksissa riitä, joten kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen, jos tuntee epävarmuutta.

Tulityösuunnitelma on kaiken perusta. Työn tilaajan painoarvo on suuri. Tämä asettaa  vaatimukset tulityötä koskevasta vakuuttamisesta sekä toteutettavista varotoimista, kuten suojauksesta, käytettävästä alkusammutuskalustosta ja myös työn vartioinnista.

Usein on kuitenkin niin, ettei työn tilaajalla ole riittävää asiantuntemusta, eikä tämä osaa esittää mitään vaatimuksia tulityön tekijälle. Tällöin vastuu suojauksesta ja turvatoimista siirtyy tulityöntekijälle.

Tulityösuunnitelma kaikkien tietoon

Organisaation tulityösuunnitelmassa kuvataan yrityksen erityispiirteistä aiheutuvia riskejä ja niiden käsittelyä. Tulityösuunnitelmassa selvitetään miten yrityksessä toimitaan tulitöiden turvallisuusasioissa. Tämän suunnitelman on oltava johdon hyväksymä ja ohjeiston on oltava voimassa.

”Tulityösuunnitelma koskee yrityksen koko henkilöstöä sekä ulkopuolisia yrityksessä työskenteleviä tai urakoitsijoiden työntekijöitä. Tulityösuunnitelma on jaettava kaikille suunnitelmassa nimetyille henkilöille, ja lisäksi on huolehdittava, että nämä saavat riittävän koulutuksen”, todetaan Petri Lindhin toimittamassa Tulityöriskien hallinta käytännössä -teoksessa, jonka julkaisija on Suomen Palopäällystöliitto.

”Urakkasopimuksessa urakoitsija velvoitetaan toimimaan tulityösuunnitelman mukaisesti ja urakkasopimukseen on kirjattava kenen vastuulla työpaikalla toteutettavat suojaustoimet ja tulityön vartiointi ovat työn aikana ja sen jälkeen” todetaan julkaisussa.

Pro Tulityö -tutustumistarjous. Luo tulityösuunnitelma sähköisesti.
Scroll to Top