Tulityösuunnitelma on turvan tae

Työkalu tulityösuunnitelmien hallintaan

Yleistä tulityösuunnitelmasta

Muun muassa vakuutusyhtiöt ovat laatineet erityisiä suojeluohjeita tulitöiden varalle. Ohjeet ovat tarpeen, sillä tulitöistä syttyvät palot voivat aiheuttaa sekä suuria inhimillisiä että taloudellisia vahinkoja.

Ohjeita kannattaa noudattaa, sillä noudattamatta jättäminen johtaa todennäköisesti  ongelmiin korvausasioissa – tai jopa korvausten epäämisen. Suojeluohjeissa käsitellään muun muassa säädösten ja viranomaismääräysten noudattamista.

Yrityksen tulityösuunnitelma on yksinkertainen kirjallinen tai sähköinen ohje siitä miten tulityöt tehdään turvallisesti. Siinä ennakoidaan vaarat ja esitetään niille suojatoimet.

Asiantuntijan neuvo on, että mikäli taloyhtiössä tai yksityisellä tilaajalla ei ole suunnitelmaa tulitöille, niin silloin noudatetaan tulityöntekijän, siis urakoitsijan, tulityösuunnitelmaa. Oli miten oli, niin tulityötä tehtäessä olisi kuitenkin aina noudatettava jotain tulityösuunnitelmaa.

Vastuu vakuutuksenottajalla

Vakuutuksenottajan velvollisuus on välittää vakuutuksen suojeluohjeet myös esimerkiksi  tulityötä yrittäjän tiloissa tekevälle urakoitsijalle ja tämän työntekijälle. Vakuutuksenottajan on hyvä muistaa, että yleensä vakuutusyhtiö noudattaa korotettua omavastuuta tulityövahingoissa.

Urakoitsijan velvollisuus on  puolestaan toimia tulityösuunnitelman mukaan. Luvan myöntäjän ja tulityöntekijän on yhdessä perehdyttävä tulityösuunnitelmaan. Tässä perehtymisessä on päätettävä mitä toimia työn turvallinen tekeminen vaatii.

Mahdollisten jälkiselvittelyjen helpottamiseksi on tärkeää kirjata urakkasopimukseen muuan muassa se kuka vastaa tulityöpaikan suojaustoimista sekä palovartioinnista työn aikana ja sen jälkeen. 

Esimerkiksi taloyhtiössä on hyvä muistaa, että autotallit eivät ole  tulityöpaikkoja. Aika usein niissä kuitenkin tehdään töitä kipinöitä sinkoavalla rälläkällä tai hitsaillaan pieniä kohteita. Kun näin tehdään, pitäisi töille olla asianmukaiset tilapäisen tulityöpaikan vaatimat luvat.

Myös maatiloilla tehdään tulitöitä usein hyvinkin riskialttiissa ympäristössä. Ovatko lupa-asiat ja varautuminen ajan tasalla?

Osa turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa

Tulityösuunnitelma on osa yrityksen omaa pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaa. Siinä  esitetyt suojausvaatimukset voidaan liittää esimerkiksi urakkapyyntöihin, jolloin urakoitsija voi mitoittaa tarjouksensa oikein. Pienissä  yrityksissä ja vaikkapa taloyhtiöissä näitä asioita ei aina tunneta kunnolla.

Tärkeimmät viranomaismääräykset koskevat sähköturvallisuutta, palavien nesteiden ja kaasujen käsittelyä ja varastointia, rakenteellista paloturvallisuutta ja alkusammutuskalustoa sekä pelastussuunnitelmaa.

Kaikki nämä eri elementit on huomioitava tulityösuunnitelmaa laadittaessa. Kaikilla näillä on merkitys turvallisuuden takaamisessa.

Tulityösuunnitelma on edellytys työlle

Yrityksiltä ja laitoksilta edellytetään tulityösuunnitelman tekemistä. Sen on sisällettävä toimenpiteet tulipalojen ennaltaehkäisemiseksi ja tulitöiden aiheuttamien riskien pienentämiseksi.

Kuka sen sitten tekee? Sen tekee henkilö, joka vastaa organisaation tulityöturvallisuudesta. Hänen on oltava paitsi tehtävään sopiva, niin myös pätevä. Hänen on tunnettava yrityksen toimintaan liittyvät riskit ja on oltava perehtynyt paloturvallisuuteen.

Tulityötä tekevän yrityksen on puolestaan tehtävä tulityön valvontasuunnitelma, jota noudatetaan sellaisissa kohteissa, joissa työn tilaajalla ei ole valvontasuunnitelmaa.

Tärkeää on, että tulityösuunnitelmaan merkitään millä menetelmillä työt tehdään. Hyvässä ja ammattimaisesti tehdyssä tulityösuunnitelmassa on myös laadittu töille työohjeet. Jos samanaikaisesti tehdään vähäisen palovaaran aiheuttamia töitä, myös toimintaohjeet näille töille ovat hyväksi.

Vähäisen palovaaran työt ovat niitä, joissa tulen syttymis- ja leviämisvaara on koko työn ajan vähäinen.

Näiden asioiden kirjaaminen tulityösuunnitelmaan auttaa työntekijää selvittämään ja ymmärtämään eri työmenetelmiin liittyvät turvallisuusvaatimukset ja varautumaan riskitekijöihin.

Vaihtoehtoja käyttäen

Tulitöitä suunniteltaessa ja tulityösuunnitelmaa laadittaessa on hyvä muistaa, että silloin kun työ voidaan tehdä jollakin vaihtoehtoisella tavalla, se on järkevää. Se lisää turvallisuutta, koska palovaara voidaan välttää.

Mutta silloin, kun tulta käsitellään tai aiheutetaan muuten palovaaraa, on painotettava alusta loppuun saakka sitä, että tulitöiden tekeminen edellyttää aina tulityösuunnitelman mukaisia turvallisuustoimenpiteitä:

 • ennen tulityön aloittamista
 • tulityön aikana ja
 • tulityön jälkeen

Tulityösuunnitelma velvoittaa noudattamaan annettuja suojeluohjeita ja turvallisuusmääräyksiä tulitöiden turvallisesta tekemisestä katto- ja vedeneritystöissä.

Tulityön monet roolit

Tulityösuunnitelmasta käy ilmi, että tulityön tekemisen roolitus on tärkeässä osassa. Tarvitaan monta eri suoritusta, ennen kuin tulityö on tehty oikein. Kun jokaisen roolin haltija tuntee vastuunsa, tuntee tehtävän tulityön ja tulityön toimintasuunnitelman, saadaan työ kunnialla ja kustannustehokkaasti tehdyksi.

Tulityön tärkeimmät roolit ovat:

 • luvan myöntäjä
 • työn suorittaja
 • tulityövartija

Tehtävät voivat olla osin myös yhdistettyjä, sillä ainahan pikkufirmassa yksi tekijä hoitelee useamman homman. Ja jos isäntä toimii vaikka tulityön myöntäjän roolissa, niin hän voi olla myös työn tekijä, kunhan työtapahtumassa on aina läsnä myös tulityövartija.

Tulityön kaksi paikkaa

Tulityö voidaan tehdä vakituisella tulityöpaikalla tai tilapäisellä tulityöpaikalla. Ja paikoilla on eroa.

Tulityöt tulisi aina silloin kun suinkin mahdollista tehdä vakituisella tulityöpaikalla. Vakituisella tulityöpaikalla ei tarvita tulityölupaa, eikä työntekijällä tarvitse olla tulityökorttia.

Vakituisen tulityöpaikan vaatimukset ovat selkeät  ja ne löytyvät esimerkiksi finanssialan Tulityöt -turvallisuusohjeesta. Tärkeintä on, että vakituisen tulityöpaikan rakenteet ovat palamattomia, tai jos rakenteet ovat palavia, niiden on oltava suojaverhottuja.

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain, jos sitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla. Ja kun tilapäisellä tulityöpaikalla työskennellään, on työntekijällä oltava voimassa oleva tulityökortti. Työhön tarvitaan myös aina määräaikainen tulityölupa.

Tilapäisestä tulityöpaikoista hyviä esimerkkejä ovat katto- ja vedenerityspaikat. Ne ovat aina tilapäisiä tulityöpaikkoja.

Tulityön turvatoimet

Paloturvallisuudesta ei koskaan puhuta liikaa, mutta usein siitä puhutaan liian vähän. Tulityötä suunniteltaessa siitä on ehdottomasti puhuttava. On myös tehtävä päätös turvatoimista.

Tulityötä tehtäessä on tilapäisellä tulityöpaikalla oltava määrätyt turvatoimet. Tässä luettelo vähimmäistoimista:

 • tulityöpaikalla ei saa olla syttyviä materiaaleja
 • työvälineissä oltava asianmukaiset suojaukset ja laitevalmistajan antamat ohjeet on tunnettava
 • syttyvät materiaalit, joita ei voida poistaa, on suojattava tiiviisti
 • rakenteissa olevat aukot peitettävä ja raot tiivistettävä
 • rakenteiden syttyvät pinnat suojattava
 • kipinöiden ja lämmön pääseminen ympäristöön estettävä
 • työtilassa tarvittaessa mitattava kaasupitoisuus ja tila on tarvittaessa tuuletettava
 • paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä (jos laukaisu perustuu savuilmaisuun) suljettava – avattava heti kun työ on tehty
 • sprinklerilaitteistoa ei suljeta, vaan peitetään väliaikaisella suojalla
 • sammutuskaluston on oltava paikalla

Asiakaskommentti

Kittilän Aluelämpö Oy

Olemme käyttäneet jo vuoden verran Pro Pilvipalveluiden työturvallisuus- ja tietosuojapalveluita. Ne ovat helppokäyttöisiä ja näppäriä työkaluja pk-yritykselle ja sen koko henkilöstölle.

Nyt kesällä meille esiteltiin uusia tuotteita, joista Pro Tulityö auttaa tulityösuunnitelman ja tulityölupien hallinnoinnissa. Olemme tehneet luvat aikaisemmin paperiversioina ja uudella palvelulla ja sähköisillä luvilla säästämme huomattavasti aikaa ja vaivaa. Lisäksi niiden arkistointi helpottuu ja voimme päivittää saman kohteen lupaa joustavasti tilanteen niin vaatiessa. Päivitimme palvelun avulla tulityösuunnitelmaamme vastaamaan paremmin Finanssialan ry:n tulityöohjeiden ja oman vakuutusyhtiön suojeluohjeiden vaatimuksia. Pystymme tekemään siitä tarvittaessa räätälöityjä ja tarkempia versioita asiakkaidemme tarpeisiin, koska asiakkaanamme on mm. kaivos ja lentokenttä, joiden vaatimukset ovat normaalia tiukempia.

Otimme samalla myös käyttöömme Pro Riskienhallinnan, koska haluamme arvioida omaan toimintaamme liittyviä erilaisia riskejä mahdollisimman laaja-alaisesti. Pystymme raportoimaan myös paremmin ja ajantasaisemmin yhtiön hallitukselle sekä omistajalle toiminnan turvallisuudesta ja korjauksia vaativista asioista.

Uusien palveluiden lisääminen vanhojen rinnalle ja sisäänkirjautuminen yhdellä tutulla käyttäjätunnuksella helpottaa käyttöä ja kaikkien dokumenttien ylläpitoa samoilla työkaluilla.

Pekka Tennivaara
toimitusjohtaja
Kittilän Aluelämpö Oy

Voitte tutustua toimitusjohtaja Tennivaaran aikaisempiin kommentteihin kotisivuiltamme www.propilvipalvelut.fi/asiakkaitamme  (Pro Työturva- ja Pro Tietosuoja -palvelut).

Palvelun esittely

Lataa tästä palvelun esittely pdf-muotoisena kalvosarjana tai katso se videomuodossa alta.

Perustietoa tulityösuunnitelmasta

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jossa käydään lyhyesti läpi tulityösuunnitelmiin liittyvät ydinasiat. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja allaolevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

Voit myös katsoa alta perustietopaketin videomuodossa.

Pro Tulityön logo

Työkalu tulityöhön liittyvien asioiden hallintaan

Pyydä henkilökohtainen esittely - ei velvoita mihinkään!

Lisenssityyppi 1–9 henkilöä 10–29 henkilöä 30–49 henkilöä 50–99 henkilöä
Perus 199 € / vuosi (1–9 henkilöä) 299 € / vuosi (10–29 henkilöä) 499 € / vuosi (30–49 henkilöä) 699 € / vuosi (50–99 henkilöä)
Laaja 299 € / vuosi (1–9 henkilöä) 499 € / vuosi (10–29 henkilöä) 699 € / vuosi (30–49 henkilöä) 999 € / vuosi (50–99 henkilöä)

Pyydä esittely

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24%.

Yli sadan hengen lisenssikokonaisuudet sopimuksen mukaan.

Pro Tulityön ominaisuuksia

Pro Tulityö on suunniteltu pk-yrityksille ja mm. taloyhtiöille ja isännöitsijöille tulityölupien ja -suunnitelmien luontiin sekä hallinnointiin.

Sen käyttö on helppoa ja vaivatonta ja voitte luopua hankalista paperilomakkeista. Palvelu toimii selainpohjaisesti eri laitteilla ja on täysin tietokantapohjainen.

Tulityölupa voidaan tulostaa palvelusta paperiversiona tai lähettää sähköpostilla – aivan kuten haluatte ja on käytännöllisintä!

Perusversion ominaisuudet:

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne (lupia voidaan tehdä esim. paikkakunnittain/työmaittain/yksiköittäin/laitoksittain)
 • mahdollisuus tehdä rajattomasti sähköisiä tulityölupia vuosimaksua vastaan
 • lisenssin hinta määräytyy organisaationne koon mukaan
 • mahdollisuus kopioida sopiva vanha lupa uuden pohjaksi
 • luvan edellyttämän riskien arviointi osana lupaa
 • voitte tehdä myös organisaatiollenne asianmukainen tulityösuunnitelman ja ylläpitää sitä
 • koulutusrekisteri tulityökorttien ja muiden lupakorttien sekä koulutusten hallinnointiin

HUOM! Teemme hieman myöhemmin laajemman version lisäominaisuuksilla varustettuna.

Tutustu muihin pilvipalveluihimme täällä!

Palvelua toteuttamassa